Một Công Việc Ở Trường Đại Học | A Position At The University – Lydia Davis

Nghe Lydia Davis đọc bài thơ này ở đây:


Tôi nghĩ tôi biết tôi là loại người gì. Nhưng rồi tôi nghĩ, kẻ xa lạ nào đó sẽ hình dung tôi khác đi khi ông hay bà ấy nghe điều này điều kia tốt đẹp về tôi, ví dụ như chuyện tôi có một công việc ở trường đại học: việc tôi có một công việc ở trường đại học có vẻ như có nghĩa là tôi chắc hẳn là mẫu người có một công việc ở trường đại học. Nhưng tôi phải thừa nhận, một cách ngạc nhiên, rằng, xét cho cùng thì đúng là tôi có một công việc ở trường đại học. Và nếu đó là sự thật, thì có lẽ tôi thật sự là mẫu người bạn hình dung khi bạn nghe nói là người đó có một công việc ở trường đại học. Nhưng, mặt khác, tôi biết tôi không phải là mẫu người tôi hình dung ra khi tôi nghe là người đó có một công việc ở trường đại học. Rồi tôi nhận ra vấn đề là ở chỗ: khi những người khác mô tả tôi cách này, họ có vẻ như mô tả tôi một cách trọn vẹn, trong khi thực tế là họ không mô tả tôi một cách trọn vẹn, và một mô tả trọn vẹn về tôi sẽ bao gồm những sự thật mà dường như khá bất tương hợp với thực tế là tôi có một công việc ở trường đại học.


Đọc tiểu sử và những bản dịch khác của Lydia Davis ở đây:

Phan Quỳnh Trâm dịch từ “A position at the university” trong Lydia Davis, Almost no memory (NJ: Ecco Press, 1997).

I think I know what sort of person I am. But then I think, But this stranger will imagine me quite otherwise when he or she hears this or that to my credit, for instance that I have a position at the university: the fact that I have a position at the university will appear to mean that I must be the sort of person who has a position at the university. But then I have to admit, with surprise, that, after all, it is true that I have a position at the university. And if it is true, then perhaps I really am the sort of person you imagine when you hear that a person has a position at the university. But, on the other hand, I know I am not the sort of person I imagine when I hear that a person has a position at the university. Then I see what the problem is: when others describe me this way, they appear to describe me completely, whereas in fact they do not describe me completely, and a complete description of me would include truths that seem quite incompatible with the fact that I have a position at the university.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s