Cuộc Nói Chuyện Điện Thoại | Telephone Conversation | Conversaciones Telefónicas – Maria Pons Vidal

CUỘC NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI

– Làm sao mày biết ổng chết rồi?
– Bởi vì ổng không ngáy nữa.
– Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Ổng không ngáy đâu có nghĩa là ổng không thở.
– Không, nhưng chẳng bao giờ ổng thở trên giường hết, ổng chỉ ngáy thôi.
– Đừng có nói nhảm nữa, đặt ngón tay trước mũi ổng đi.
– Để làm gì cơ chứ?
– Để xem ổng còn thở không.
– Trời ạ! Gớm! Ai lại đi đặt ngón tay trước cái mũi một người chết.
– Vậy thì sờ lên ngực ổng đi.
– Để làm gì cơ chứ?
– Để xem xem tim ổng còn đập không.
– Mày nghĩ làm sao mà tim ổng còn có thể đập được một khi ổng đã chết?
– Sao mày biết là ổng đã chết?
– Thứ nhất, bởi vì ổng không ngáy nữa; và; thứ nhì, bởi vì tao đã đầu độc ổng.

TELEPHONE CONVERSATION

– How do you know he is dead?
    – Because he doesn’t snore.
    – Holy Mother of God! He doesn’t snore does not mean that he doesn’t breathe.
    – No, he never breathes in bed, he only snores.
    – Stop talking nonsense and put your finger in front of his nose.
    – What for?
    – To see if he breathes.
    – What the hell! How disgusting to place your finger in front of a dead man’s nose.
    – Touch his chest then!
    – What for?
    – To see if his heart beats.
    – How do you suppose his heart can beat if he’s dead?
    – How do you know he is dead?
    – First, because he does not snore; and, secondly, because I’ve poisoned him.

CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

—¿Cómo sabes que está muerto?
—Porque no ronca.
—¡La Virgen! Que no ronque no quiere decir que no respire.
—No, él no respira nunca en la cama, solo ronca.
—Para ya de decir tonterías y ponle el dedo delante de la nariz.
—¿Para qué?
—Para ver si respira.
—¡Y una puñeta! Qué asco poner el dedo delante de la nariz de un muerto.
—¡Pues tócale el pecho!
—¿Para qué?
—Para ver si le late el corazón.
—¡Cómo quieres que le lata el corazón si está muerto!
—¿Y cómo sabes que está muerto?
—Primero porque no ronca; y, segundo, porque lo he envenenado.


MARIA PONS VIDAL, Pequeños crímenes familiares y otros microrrelatos, Editorial Milenio, Lleida, 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s