Người và Bóng | A Man and His Reflection – Phan Quỳnh Trâm

NGƯỜI VÀ BÓNG

Hắn đứng trong phòng khách săm soi nhìn ngắm bóng mình trong tấm gương lớn. Đột nhiên cái bóng nhoài ra ngoài, chụp lấy hắn và xô hắn ngã chúi vào bên trong tấm gương. Hắn vùng vẫy cố thoát ra ngoài nhưng đành bất lực. Hắn gào lên kêu cứu nhưng không có ai nghe cả. Chỉ thấy cái bóng của hắn đứng bên ngoài, trong phòng khách, cười hềnh hệch một cách hết sức hả hê.

A MAN AND HIS REFLECTION

He stood in the living room gazing at himself in the mirror. Suddenly the image leaped out, grabbed him and shoved him forward into the mirror. He struggled to escape, but failed. He shouted for help, but none could hear. All he could see was his image standing in the living room, laughing gloatingly.

—-
Portrait of George Dyer staring into a Mirror, 1967
Francis Bacon

2 thoughts on “Người và Bóng | A Man and His Reflection – Phan Quỳnh Trâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s