Nghệ thuật thơ| Ars Poetica – Archibald MacLeish

ARCHIBALD MACLEISH (1892-1982) MacLeish được đào tạo thành luật sư ở một trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ (Harvard), nhưng sự nghiệp chính của ông, về phương diện xã hội, lại là quản thủ của Thư viện Quốc Hội, nơi ông được đánh giá là một trong những quản thủ thư viện có … Continue reading Nghệ thuật thơ| Ars Poetica – Archibald MacLeish