Canh Thức | Velorio – Alejandro Jodorowsky

Chiếc hòm của một người chết phàn nàn một cách cay đắng: “Thật không dễ gì làm một quan tài: kẻ làm ra chúng tôi thì không ưa chúng tôi, kẻ mua chúng tôi lại không dùng chúng tôi, kẻ dùng chúng tôi lại chẳng bao giờ nhìn thấy chúng tôi cả!”.


Phan Quỳnh Trâm trích dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha, trong Alejandro Jodorowsky, El tesoro de la sombra, (Siruela, 2003)

VELORIO

La caja de un muerto se quejaba amargamente: “¡No es fácil ser ataúd: quien nos hace no nos quiere, quien nos compra no nos usa, y quien nos usa nunca nos ve!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s