Yoga – Miroslav Holub

YOGA

Mọi bài thơ nóng chừng
năm trăm độ C.

Các nhà thơ, tuy vậy,
khác nhau ở khả năng bắt lửa
Những kẻ ngâm mình trong rượu mạnh
bắt lửa trước.

Họ sẽ trở thành cái gì nếu không có bệnh tật.
Bệnh tật chính là sức khỏe của họ.

Họ đốt cháy, những hình nộm bằng rơm,
họ không đọc Nietzsche,
những gì không giết được bạn
sẽ tôi luyện bạn.

Họ cháy âm ỉ.
Họ kêu xèo xèo.
Thế nhưng, chỉ có một yogi tồi
mới bỏng chân
trên than nóng


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Yoga” trong Miroslav Holub, Poems Before and After (Bloodaxe Books, 2006)

YOGA

All poetry is about
five hundred degrees centigrade.

Poets, though,
differ in combustibility
Those soaked in spirits
catch fire first.

What would they be without their disease.
The disease is their health.

They burn, straw dummies,
they don’t read Nietzsche,
what doesn’t kill you
tempers you.

They smoulder.
They sizzle.
And yet, only a bad yogi
burns his feet
on hot coals.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s