Napoleon – Miroslav Holub

NAPOLEON

Các con, Napoleon Bonaparte
sinh năm nào,
thầy giáo hỏi.

Một ngàn năm trước, bọn trẻ nói.
Một trăm năm trước, bọn trẻ nói.
Năm ngoái, bọn trẻ nói.
Chẳng ai biết.

Các con, Napoleon Bonaparte
đã làm gì,
thầy giáo hỏi.

Thắng một cuộc chiến, bọn trẻ nói.
Thua một cuộc chiến, bọn trẻ nói.
Chẳng ai biết.

Ông bán thịt cho nhà con có một con chó
tên là Napoleon,
František nói.
Ổng hay đánh đập nó và con chó chết
vì đói
hồi năm ngoái.

Bây giờ thì tất cả bọn trẻ đều cảm thấy tội nghiệp
cho Napoleon.

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Napoleon” của Ian & Jarmila Milner trong Miroslav Holub, Poems Before and After (Bloodaxe Books, 2006)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s