Trong Chiến Tranh và Trong Tình Yêu | En la Guerra y En el Amor – Ana María Shua

TRONG CHIẾN TRANH VÀ TRONG TÌNH YÊU

Trong chiến tranh và trong tình yêu, điều gì cũng chấp nhận được. Mưu mẹo và dối trá chấp nhận được: nghệ thuật chiến tranh là nghệ thuật lừa dối, Tôn Tử đã nói vậy. Tấn công và tàn phá chấp nhận được, bởi kẻ nào không yêu chúng ta như chúng ta yêu thì trở thành kẻ thù. Tất cả đều chấp nhận được trừ bò lê, van nài, cầu xin tha thứ, tự nộp mạng, đầu hàng, khiếp sợ, tất cả mọi thứ đều chấp nhận được, bởi vì không gì có nghĩa lý trong chiến tranh và trong tình yêu, trừ giết chóc. Bởi vì mục đích tối hậu của chiến tranh không phải là cái chết, mà là sự đánh bại kẻ thù và mục đích tối hậu của tình yêu không phải để giết, mà để chiếm lấy lãnh thổ của họ. Vậy mà…


Phan Quỳnh Trâm dịch sang tiếng Việt từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “En la Guerra y En el Amor ” của Ana María Shua, trong Ana María Shua, La guerra,  Páginas de Espuma, Madrid, 2019.


EN LA GUERRA Y EN EL AMOR

En la guerra y en el amor, todo vale. Vale embaucar y mentir: el arte de la guerra es el arte del engaño, dice Sun Tzu. Vale atacar y destruir, porque quien no nos ama como amamos se transforma en enemigo. Todo vale menos arrastrarse, menos rogar, menos pedir perdón, menos entregarse, rendirse, acobardarse, todo vale, nada vale, en la guerra y en el amor, salvo matar. Porque la finalidad de la guerra no es la muerte, sino la derrota del enemigo y la finalidad del amor no es matar, sino apoderarse de su territorio. Y sin embargo…

One thought on “Trong Chiến Tranh và Trong Tình Yêu | En la Guerra y En el Amor – Ana María Shua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s