Proust và những ký hiệu | Proust and Signs – Gilles Deleuze

Gilles Deleuze (1925-1995) được xem là một trong những nhân vật quan trọng của triết học hậu hiện đại Pháp. Deleuze viết về nhiều đề tài từ triết học đến văn học, phim ảnh, mỹ thuật và chính trị. Như Michel Foucault, Jacques Derrida và Jean-Francois Lyotard, ông có ảnh hưởng sâu đậm trên thế … Continue reading Proust và những ký hiệu | Proust and Signs – Gilles Deleuze