Cước Chú | A Foot-Note – William Carlos Williams

 
 
CƯỚC CHÚ 
 
 
Đi trên các bộ phận nhạy cảm
của những cơ chế cần thiết
thì sớm muộn gì bạn sẽ chẳng còn
cơm ăn, áo mặc, hay
thậm chí cả Chủ Nghĩa Cộng Sản,
Các đồng chí. Đọc thơ hay giùm cái!
 
Phan Quỳnh Trâm dịch từ “A Foot-Note” của William Carlos Williams, trong Williams, W., Litz, A. and MacGowan, C., 1986. The collected poems of William Carlos Williams. New York: New Directions.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s