Suy nghĩ ngắn về Hàng rào| Brief reflection on Fence – Miroslav Holub

SUY NGHĨ NGẮN VỀ HÀNG RÀO

Hàng rào
     không bắt đầu từ đâu
     không kết thúc nơi đâu

     tách biệt nơi nó đang là
     khỏi nơi nó không là.

Tuy nhiên, thật không may,
     mọi hàng rào đều có thể
     đi qua được, một số cho những vật nhỏ
     số khác những vật lớn để mà
hàng rào thực sự
     không tách biệt mà chỉ chỉ ra
     rằng cái gì đó nên được tách biệt.
     Và những kẻ xâm phạm sẽ bị truy tố.

Trong trường hợp này
     hàng rào hoàn toàn
     có thể được thay thế
     với một lời giận giữ, hoặc đôi khi thậm chí
     một lời tử tế, nhưng đó là một quy tắc
     không xảy ra với bất kỳ ai.

Theo nghĩa này, do đó
     một hàng rào thực sự hoàn hảo
     là một hàng rào
    tách biệt cái-không-gì-cả khỏi cái-không-gì-cả,
    một nơi không có gì cả,
    từ một nơi cũng không có gì cả.

Đó là hàng rào tuyệt đối, tương tự như chữ của nhà thơ


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Brief Reflection on Fence” trong Miroslav Holub, Poems Before and After (Bloodaxe Books, 2006)

BRIEF REFLECTION ON FENCE

A fence
     begins nowhere
     ends nowhere
and
     separates the place where it is
     from the place where it isn’t.

unfortunately, however,
     every fence is relatively
     permeable, some for small
others for large things so that
the fence actually
     does not separate but indicates
     that something should be separated.
And the trespassers will be prosecuted.

In this sense
     the fence can
     perfectly well be replaced
     with an angry word, or sometimes even
     a kind word, but that as a rule
     does not occur to anyone.

In this sense therefore
     a truly perfect fence
     is one
     that separates nothing from nothing,
     a place where there is nothing,
     from a place where there’s also nothing.

That is the absolute fence, similar to the poet’s word

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s