Giẻ | Rag – Adonis

Một bức tranh của Adonis. 

GIẺ

Tôi bước đi – không có gì để giữ lấy ngoại trừ đôi tay
mà tôi hầu như không thấy.
Những chiếc lá thời gian lượn vòng khi tôi hỏi,
Tại sao tôi chẳng bao giờ có thể đọc xong chúng?

Ở ngưỡng cửa quán cà phê, ở đầu đường, thơ đến
và đi trong hình dạng của một nhà tiên tri
trong một ngày tựa như chiếc giẻ bị nước bùn thấm ướt.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Rag” của Khaled Mattawa trong Adonis, Selected Poems, (Yale University Press, 2010).
Xem những bài thơ khác, tiểu luận và tiểu sử của Adonis ở đây

RAG

I walk – nothing to hold on to but hands
that I barely see.
The leaves of time fly about as I ask,
why can I never finish reading them?

At the doorstep of the café, at the beginning of the street, poetry came
and went in the shape of a seer
on a day that was like a rag wet with muddy water.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s