Ma Cà Rồng II | Vampiro II – Ezequiel Wajncer

MA CÀ RỒNG 
Theo các thống kê, có hai khuynh hướng rõ rệt. Trong hầu hết các trường hợp, những ai có thiên hướng cố hữu của những kẻ hút máu thì trở thành ma cà rồng. Những kẻ khác thì thành công trong chính trị.
Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha của  Ezequiel Wajncer.
VAMPIRO II
Según las estadísticas, existen dos tendencias bien marcadas. En la mayoría de los casos, aquellos que poseen una perenne vocación de chupasangre se hacen vampiros. Los otros, triunfan en política.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s