60 cách ngôn | 60 aphorisms – G. K. Chesterton

The worst moment for an atheist is when he is really thankful and has no one to thank.

Khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với một kẻ vô thần là khi hắn thực sự biết ơn mà chẳng có ai để cảm ơn cả.

Journalism largely consists in saying “Lord Jones is dead” to people who never knew Lord Jones was alive.

Nghề làm báo chủ yếu bao gồm việc thông báo rằng “Ngài Jones đã chết” cho những người thậm chí chẳng hề biết là Ngài Jones đã từng sống.

Classics are books everyone knows but no has read.

Những quyển sách kinh điển là những quyển sách mà ai cũng biết nhưng chẳng ai đọc.

My country, right or wrong,” is a thing that no patriot would think of saying except in a desperate case. It is like saying, “My mother, drunk or sober.

Tổ quốc của tôi, “đúng hay sai”, là điều mà không một người ái quốc nào có thể nói, trừ khi tuyệt vọng. Nó cũng giống như nói, “Mẹ tôi, say rượu hay tỉnh rượu”

Music with dinner is an insult both to the cook and the violinist.

Vừa ăn vừa nghe nhạc là một sự sỉ nhục cho cả đầu bếp lẫn nhạc sĩ (vĩ cầm).

We do not need to get good laws to restrain bad people. We need to get good people to restrain us from bad laws.

Chúng ta không cần phải có luật tốt để ngăn giữ những người xấu. Chúng ta cần có những người tốt để ngăn giữ chúng ta khỏi những luật xấu.

It is well sometimes to half understand a poem in the same manner that we half understand the world.

Đôi khi, cũng tốt khi chúng ta chỉ hiểu một cách nửa vời một bài thơ cũng giống như cách chúng ta hiểu một cách nửa vời thế giới.

The difference between the poet and the mathematician is that the poet tries to get his head into the heavens while the mathematician tries to get the heavens into his head.

Sự khác biệt giữa nhà thơ và nhà toán học là nhà thơ cố gắng chui đầu vào thiên đường trong khi nhà toán học cố gắng đưa thiên đường vào đầu hắn.

Democracy is reproached with saying that the majority is always right. But progress says that the minority is always right.

Nền dân chủ bị chê trích khi cho rằng số đông bao giờ cũng đúng. Nhưng sự tiến bộ cho rằng thiểu số luôn luôn đúng.

The Bible tells us to love our neighbours, and also to love our enemies; probably because generally they are the same people.

Kinh thánh bảo chúng ta phải yêu kẻ láng giềng và cũng yêu cả kẻ thù; có lẽ vì nói chung họ chỉ là một

A good novel tells us the truth about its hero; but a bad novel tells us the truth about its author.

Một cuốn tiểu thuyết hay cho chúng ta biết sự thật về người hùng của nó; nhưng một cuốn tiểu thuyết tồi cho chúng ta biết sự thật về tác giả của nó.

There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.

Có một con đường từ mắt đến trái tim không đi qua trí tuệ.

To love means loving the unlovable. To forgive means pardoning the unpardonable. Faith means believing the unbelievable. Hope means hoping when everything seems hopeless.

Yêu có nghĩa là yêu những người không thể yêu nổi. Tha thứ có nghĩa là tha thứ cho điều không thể tha thứ. Đức tin nghĩa là tin vào điều không thể tin được. Hy vọng có nghĩa là hy vọng khi mọi thứ dường như vô vọng.

Psychoanalysis is confession without absolution.

Phân tâm học là sự xưng tội mà không có sự xá tội nào.

When people stop believing in God, they don’t believe in nothing, they believe in everything.

Khi mọi người ngừng tin vào Chúa, không phải là họ không tin vào điều gì cả, mà họ tin tất cả mọi thứ.

Christianity got over the difficulty of combining furious opposites, by keeping them both, and keeping them both furious.

Cơ đốc giáo đã vượt qua khó khăn trong việc kết hợp những mặt đối lập điên tiết, bằng cách giữ được cả hai, và giữ cho cả hai điên tiết.

The whole modern world has divided itself into Conservatives and Progressives. The business of Progressives is to go on making mistakes. The business of Conservatives is to prevent mistakes from being corrected.

Toàn bộ thế giới hiện đại đã tự phân chia thành Đảng Bảo thủ và Đảng Cấp tiến. Công việc của những người Cấp Tiến là tiếp tục mắc sai lầm. Công việc của những người Bảo thủ là ngăn chặn để những sai lầm khỏi được sửa chữa.

The essence of all pantheism, evolutionism, and modern cosmic religion is really this proposition: that nature is our mother. Unfortunately, if you regard Nature as a mother, you discover she is a step-mother.

Bản chất của tất cả thuyết phiếm thần, thuyết tiến hóa, và tôn giáo vũ trụ hiện đại thực sự là mệnh đề này: đó là thiên nhiên là mẹ của chúng ta. Thật không may, nếu bạn coi Thiên nhiên như một người mẹ, bạn phát hiện ra bà ấy là mẹ kế .

Fairy tales do not tell children the dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children the dragons can be killed.

Truyện cổ tích không nói với trẻ em rằng những con rồng tồn tại. Trẻ em đã biết rằng những con rồng tồn tại. Truyện cổ tích nói với trẻ em rằng những con rồng có thể bị giết chết.

The traveler sees what he sees. The tourist sees what he has come to see.

Lữ khách nhìn thấy những gì họ thấy. Du khách đến để xem những gì họ muốn xem.

A madman is not someone who has lost his reason but someone who has lost everything but his reason

Người điên không phải là kẻ mất hết lý trí mà là kẻ mất đi tất cả trừ lý trí.

Tolerance is the virtue of the man without convictions.

Khoan dung là đức tính của người đàn ông không thực sự tin chắc vào điều gì cả.

A detective story generally describes six living men discussing how it is that a man is dead. A modern philosophic story generally describes six dead men discussing how any man can possibly be alive.

Một câu chuyện trinh thám thường mô tả sáu người đàn ông đang sống thảo luận về cách một người đàn ông đã chết. Một câu chuyện triết học hiện đại thường mô tả sáu người đàn ông đã chết thảo luận về cách một người đàn ông bất kỳ có thể sống sót.

According to most philosophers, God in making the world enslaved it. According to Christianity, in making it, He set it free. God had written, not so much a poem, but rather a play; a play he had planned as perfect, but which had necessarily been left to human actors and stage-managers, who had since made a great mess of it.

Theo hầu hết các triết gia, Thượng Đế đã biến thế giới trở thành nô lệ Ngài. Theo Cơ đốc giáo, khi tạo ra nó, Ngài đã để nó tự do. Thượng Đế đã viết, không phải là một bài thơ, mà là một vở kịch; một vở kịch mà Ngài đã lên kế hoạch hoàn hảo, nhưng nhất thiết phải được giao cho các diễn viên và những người quản lý sân khấu phàm tục, những kẻ đã làm cho nó trở nên hết sức lộn xộn.

The blank page is God’s way of letting us know how hard it is to be God.

Trang giấy trắng là cách Thượng Đế cho chúng ta biết là làm Thượng Đế thì khó nhọc như thế nào.

There is only one thing which is generally safe from plagiarism — self-denial.

Chỉ có một điều nói chung là an toàn trước việc đạo văn – sự hy sinh.

Never invoke the gods unless you really want them to appear. It annoys them very much.

Đừng bao giờ cầu khẩn các vị thần trừ khi bạn thực sự muốn họ xuất hiện. Điều đó làm họ rất khó chịu.

Of a sane man there is only one safe definition. He is the man who can have tragedy in his heart and comedy in his head.

“Chỉ có một định nghĩa thận trọng cho một người (đàn ông) không điên. Hắn là kẻ có thể có bi kịch ở trong tim và hài kịch ở trong đầu”.

There is the great lesson of ‘Beauty and the Beast,’ that a thing must be loved before it is loveable.

Có một bài học tuyệt vời trong ‘Người đẹp và quái vật’, rằng một thứ/người phải được yêu thích trước khi nó trở nên đáng yêu.

Humor can get in under the door while seriousness is still fumbling at the handle.

Sự hài hước có thể lọt vào dưới cửa trong khi sự nghiêm túc vẫn còn lóng ngóng ở cái tay cầm.

The comedy of man survives the tragedy of man.

Hài kịch của con người sống lâu hơn bi kịch của con người.

Man is more himself, more manlike, when joy is the fundamental thing and grief superficial.

Người đàn ông là chính hắn hơn, đàn ông hơn, khi niềm vui mới là điều cơ bản và nỗi sầu khổ chỉ là ở bên ngoài.

The men who made the joke saw something deep which they could not express except by something silly and emphatic.

Những người đàn ông hay đùa giỡn nhìn thấy điều gì đó sâu sắc mà họ không thể diễn tả được ngoại trừ bằng một điều gì đó ngớ ngẩn và rõ ràng.

In truth, there are only two kinds of people; those who accept dogma and know it, and those who accept dogma and don’t know it.

Sự thật, chỉ có hai loại người; những người chấp nhận giáo điều và nhận ra điều đó. và những người chấp nhận giáo điều và không nhận ra điều đó.

Man must have just enough faith in himself to have adventures, and just enough doubt of himself to enjoy them.

Con người phải có đủ niềm tin vào bản thân để có những cuộc phiêu lưu, và đủ sự nghi ngờ về bản thân để tận hưởng chúng.

A mystic is a man who separates heaven and earth even if he enjoys them both.

Một nhà thần bí là một người đàn ông tách biệt trời và đất ngay cả khi anh ta tận hưởng cả hai.”

Right is Right even if nobody does it. Wrong is wrong even if everybody is wrong about it.

Đúng là Đúng ngay cả khi không ai làm thế. Sai là sai ngay cả khi tất cả đều sai.

The true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him.

Người lính chân chính chiến đấu không phải vì anh ta ghét những gì trước mặt, mà vì anh ta yêu những gì để lại sau lưng mình.

The object of opening the mind, as of opening the mouth, is to shut it again on something solid.

Mục tiêu của việc khai mở tâm trí, cũng như mở miệng, là đóng nó lại trên một thứ gì đó rắn chắc.

The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.

Điều tôi ghét về một cuộc tranh cãi là nó luôn làm gián đoạn cuộc thảo luận.

Without education, we are in a horrible and deadly danger of taking educated people seriously.

Không có giáo dục, chúng ta có mối nguy khủng khiếp và chết người khi coi trọng những người có học vấn.

The riddles of God are more satisfying than the solutions of man.

Những câu đố của Thượng Đế còn gây thỏa mãn hơn những đáp án của con người.

Realism is simply Romanticism that has lost its reason…that is its reason for existing.

Chủ nghĩa Hiện thực đơn giản là Chủ nghĩa lãng mạn đã mất đi lý trí … đó chính là lý do tồn tại của nó.

The obvious effect of frivolous divorce will be frivolous marriage. If people can be separated for no reason they will feel it all the easier to be united for no reason.

Ảnh hưởng rõ ràng của việc ly hôn nhẹ dạ sẽ là hôn nhân nhẹ dạ . Nếu mọi người có thể chia tay khi không có lý do thì họ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi kết hợp mà không có lý do gì.

Do not be so open-minded that your brains fall out.

Đừng cởi mở quá mức không thì não của bạn sẽ rớt ra ngoài.

Paradox – Truth standing on her head to get attention.

Nghịch lý – Sự thật đứng bằng đầu để thu hút sự chú ý.

Private lives are more important than public reputations.

Đời sống riêng quan trọng hơn là tiếng tăm công cộng.

Men invent new ideals because they dare not attempt old ideals. They look forward with enthusiasm, because they are afraid to look back.

Đàn ông phát minh ra lý tưởng mới bởi vì họ không dám thử những lý tưởng cũ. Họ nhìn về phía trước với sự nhiệt tình, bởi vì họ sợ phải nhìn lại phía sau.

The Iliad is only great because all life is a battle, The Odyssey because all life is a journey, The Book of Job because all life is a riddle.

Iliad chỉ vĩ đại bởi vì tất cả cuộc đời là một trận chiến, Odyssey bởi vì tất cả cuộc sống là một cuộc hành trình, Sách Job bởi vì tất cả cuộc sống là một câu đố.

Art, like morality, consists of drawing the line somewhere.

Nghệ thuật, giống như đạo đức, bao gồm việc vẽ một cái đường ở đâu đó.

I am not absentminded. It is the presence of mind that makes me unaware of everything else.

Tôi không hề lơ đễnh. Chính sự hiện diện của tâm trí khiến tôi không nhận thức được mọi thứ khác.

If men will not be governed by the Ten Commandments, they shall be governed by the ten thousand commandments

Nếu loài người không bị khống chế bằng Mười Điều Răn, thì họ phải bị  khống chế bởi mười ngàn điều răn.

When a man really tells the truth, the first truth he tells is that he himself is a liar.

Khi một người đàn ông thực sự nói sự thật, sự thật đầu tiên anh ta nói là chính bản thân anh ta là một kẻ nói dối.

If there were no God, there would be no atheists.

Nếu không có Thượng Đế, sẽ không có những kẻ vô thần.

It has been often said, very truly, that religion is the thing that makes the ordinary man feel extraordinary; it is an equally important truth that religion is the thing that makes the extraordinary man feel ordinary.

Người ta thường nói, rất đúng, rằng tôn giáo là thứ làm cho một người bình thường cảm thấy phi thường; một sự thật quan trọng không kém rằng tôn giáo cũng là thứ khiến người phi thường cảm thấy bình thường.

Let your religion be less of a theory and more of a love affair.

Hãy để tôn giáo của bạn là một mối tình hơn là một triết lý.

It is the test of a good religion whether you can joke about it.

Cách biết một tôn giáo có hay ho hay không là xem thử xem bạn có thể nói đùa về nó hay không.

The joke is generally in the oddest way the truth and yet not the fact.

Câu đùa, chứ không phải sự kiện, thường là cách lạ lùng nhất để nói lên sự thật.

There are two ways of getting home; and one of them is to stay there. The other is to walk round the whole world till we come back to the same place.

Có hai cách để về nhà; và một trong số đó là cứ ở đó. Hai là đi vòng quanh thế giới cho đến khi chúng ta trở về chỗ cũ.

My life is passed in making bad jokes and seeing them turn into true prophecies.

Tôi sống bằng cách tạo ra những câu đùa vớ vẩn và chứng kiến chúng biến thành những lời tiên tri có thật.

Phan Quỳnh Trâm trích dịch từ: https://www.goodreads.com/author/quotes/7014283.G_K_Chesterton

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s