Tương lai của Chủ nghĩa xã hội | The Future of Socialism – Helmut Heißenbüttel

TƯƠNG LAI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

không ai sở hữu bất cứ thứ gì
không ai bóc lột
không ai đàn áp
không ai bị bóc lột
không ai bị áp bức
không ai giành được cái gì
không ai mất đi cái gì
không ai là chủ
không ai là tớ
không ai là cấp trên
không ai là cấp dưới
không ai nợ ai bất cứ thứ gì
không ai làm bất cứ điều gì với bất kì ai

không ai sở hữu cái-không-gì-cả
không ai bóc lột không-ai-cả
không ai đàn áp không-ai-cả
không ai bị bóc lột bởi không-ai-cả
không ai bị áp bức bởi không-ai-cả
không ai giành được cái không-gì-cả
không ai mất đi cái-không-gì-cả
không ai là chủ của không-ai-cả
không ai là nô lệ của không-ai-cả
không ai là cấp trên của không-ai-cả
không ai là cấp dưới của không-ai-cả
không ai nợ không-ai-cả bất cứ thứ gì
không ai làm bất cứ điều gì với không-ai-cả

tất cả đều sở hữu tất cả mọi thứ
tất cả đều bóc lột tất cả
tất cả đều đàn áp tất cả
tất cả đều bị bóc lột bởi tất cả
tất cả đều bị áp bức bởi tất cả
tất cả đều giành được tất cả mọi thứ
tất cả đều mất đi tất cả mọi thứ
tất cả đều là chủ của tất cả mọi người
tất cả đều là nô lệ của tất cả mọi người
tất cả đều là cấp trên của tất cả mọi người
tất cả đều là cấp dưới của tất cả mọi người
tất cả đều nợ tất cả mọi người tất cả mọi thứ
tất cả đều làm bất cứ điều gì cho tất cả mọi người

tất cả đều sở hữu cái-không-gì-cả
tất cả đều bóc lột không-ai-cả
tất cả đều đàn áp không-ai-cả
tất cả đều bị bóc lột bởi không-ai-cả

tất cả đều bị áp bức bởi không-ai-cả
tất cả đều giành được cái-không-gì-cả
tất cả đều mất đi cái-không-gì-cả
tất cả đều là chủ của không-ai-cả
tất cả đều là tớ của không-ai-cả
tất cả đều là cấp trên của không-ai-cả
tất cả đều là cấp dưới của không-ai-cả
tất cả đều nợ không-ai-cả cái-không-gì-cả
tất cả đều làm cái-không-gì-cả cho không-ai-cả


Nguyên tác tiếng Đức. Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “The Future of Socialism” của Michael Hamburger, trong German poetry 1910-1975 (1977), Manchester: Carcanet New Press.

THE FUTURE OF SOCIALISM

no one owns anything
no one exploits
no one oppresses
no one is exploited
no one is oppressed
no one gains anything
no one loses anything
no one is a master
no one is a slave
no one is a superior
no one is a subordinate
no one owes anyone anything
no one does anything to anyone

no one owns nothing
no one exploits no one
no one oppresses no one
no one is exploited by no one
no one is oppressed by no one
no one gains nothing
no one loses nothing
no one is no one’s master
no one is no one’s slave
no one is no one’s superior
no one is no one’s subordinate
no one owes no one anything
no one does anything to no one

all own everything
all exploit all
all oppress all
all are exploited by all
all are oppressed by all
all gain everything
all lose everything
all are everyone’s masters
all are everyone’s slaves
all are everyone’s superiors
all are everyone’s subordinates
all owe everyone everything
all do anything to everyone

all own nothing
all exploit no one
all oppress no one
all are exploited by no one

all are oppressed by no one
all gain nothing
all lose nothing
all are no one’s masters
all are no one’s salves
all are no one’s superiors
all are no one’s subordinates
all owe no one nothing
all do nothing to do no one

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s