Dấu Ngoặc | Paréntesis – Jorge Timossi

[Có nhà văn nọ tôn trọng độc giả của mình đến mức tất cả những gì ông viết ông đều để trong ngoặc để độc giả của ông có thể (tự do) lựa chọn giữa việc đọc hay không đọc, kết hợp toàn bộ văn bản hay chỉ dùng nó như một sự bổ túc … Continue reading Dấu Ngoặc | Paréntesis – Jorge Timossi