Đan | Threading – Yehuda Amichai

 Xem tiểu sử và những bài thơ khác của Yehuda Amichai

ĐAN

Yêu nhau cũng bắt đầu như thế: đan
sự cô đơn này vào sự cô đơn kia
kiên nhẫn, đôi bàn tay chúng ta run rẩy
và tỉ mỉ.

Khao khát quá khứ mang lại cho
đôi mắt chúng ta
sự bảo đảm nhị nguyên của những gì sẽ không
thay đổi
và của những gì không thể được trở về.

Nhưng trái tim phải giết đi một trong hai chúng ta
nơi một trong những lần tấn công của nó,
nếu không là em-thì anh,
khi nó trở về tay trắng,
như Cain, một chiếc boomerang từ
cánh đồng.

=====
Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Threading” của Stephen Mitchell trong Yehuda Amichai, The Selected Poetry of Yehuda Amichai, University of California Press, 2013.
=====

THREADING

Loving each other began this way: threading
loneliness into loneliness
patiently, our hands trembling
and precise.

Longing for the past gave our
eyes
The double security of what won’t
change
and of what can’t be returned to.

But the heart must kill one of us
on one of its forays,
if not you-me,
when it comes back empty-handed,
like Cain, a boomerang from the
field.

amichai (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s