Đêm là một người đàn bà xa lạ| The night is an unknown woman| La noche es una mujer desconocida – Pablo Antonio Cuadra

  Pablo Antonio Cuadra (1912–2002) là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của Nicaragua, hơn nữa, của cả vùng Trung Mỹ. Ngoài thơ, ông còn viết truyện, viết kịch, viết phê bình tiểu luận và viết cả các nhận định về chính trị. Tuy không nắm giữ một chức vụ nào trong chính phủ, … Continue reading Đêm là một người đàn bà xa lạ| The night is an unknown woman| La noche es una mujer desconocida – Pablo Antonio Cuadra