Nhật ký IV 1942-1945(1)| Notebooks IV 1942-1945(1) – Albert Camus

"Hãy sống và chết trước gương". Baudelaire nói. Hai chữ "và chết" không được chú ý đúng mức. “Sống” thì ai cũng có thể đồng ý. Nhưng để làm chủ cái chết, đó là điều không dễ. *** Bí mật vũ trụ của tôi: hình dung về Thượng Đế mà không có sự bất tử … Continue reading Nhật ký IV 1942-1945(1)| Notebooks IV 1942-1945(1) – Albert Camus