From The Diary of Anaïs Nin

1. We do not escape into philosophy, psychology, and art—we go there to restore our shattered selves into whole ones.
Chúng ta không chạy trốn vào triết học, tâm lý học hay nghệ thuật – Chúng ta đến đó để khôi phục những bản ngã tan vỡ của chúng ta thành một nhất thể.

2. When you trust, you are tender and delicate, but when you doubt, you are dangerous and destructive.
Khi bạn tin tưởng, bạn dịu dàng và tinh tế, nhưng khi bạn nghi ngờ, bạn nguy hiểm và đầy tính huỷ diệt.

3. Anxiety is love’s greatest killer. It creates the failures. It makes others feel as you might when a drowning man holds on to you. You want to save him, but you know he will strangle you with his panic.
Sự hoang mang là kẻ sát nhân lớn nhất của tình yêu. Nó làm hỏng đi mọi thứ. Nó khiến người khác cảm thấy như khi một người đàn ông đang chết đuối bám víu vào bạn. Bạn muốn cứu anh ta, nhưng bạn biết anh ta sẽ bóp cổ bạn bằng sự hoảng loạn của mình.

4. The enemy of a love is never outside, it’s not a man or a woman, it’s what we lack in ourselves.
Kẻ thù của tình yêu không bao giờ ở bên ngoài, nó không phải là người đàn ông hay người đàn bà, mà là những gì chúng ta thiếu trong chính bản thân mình.

5. Love never dies a natural death. It dies because we don’t know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of withering, of tarnishing.
Tình yêu không bao giờ chết một cách tự nhiên. Nó chết vì chúng ta không biết cách làm giàu nó. Nó chết vì mù quáng, sai lầm và phản bội. Nó chết vì bệnh tật và vết thương; nó chết vì mệt mỏi vì, héo tàn, vì hoen ố.

6. It is in the moments of emotional crisis that human beings reveal themselves most accurately.
Chính trong những lúc khủng hoảng tinh thần, con người mới bộc lộ bản thân một cách chính xác nhất.”

7. Even when they did not look at each other or speak to each other, he could feel a powerful current between them.
Ngay cả khi họ không nhìn nhau hay nói chuyện với nhau, hắn vẫn có thể cảm thấy một dòng điện mạnh mẽ giữa hai người.

8. Do not seek the because – in love there is no because, no reason, no explanation, no solutions.
Đừng tìm kiếm lý do – trong tình yêu không có nguyên do, không có lý lẽ, không lời giải thích, không có giải pháp.

9. The secret of joy is the mastery of pain
Bí quyết của niềm vui là sự làm chủ nỗi đau

10. We are going to the moon… That is not very far. Man has so much farther to go within himself.
Chúng ta đang đi đến mặt trăng… như vậy cũng không xa lắm đâu. Người ta còn phải đi xa hơn thế nữa vào bên trong chính mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s