Bản tóm tắt | Summary| Resumen – Jamie Torres Bodet

JAIME TORRES BODET (1902-1974) Jaime Torres Bodet là một nhà ngọai giao, chính khách, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng của Mexico. Ông từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1943-46 và 1958-64), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1946-48), Tổng giám đốc của UNESCO (1948-1952), và Đại sứ Mexico tại Pháp (1955-1958). Ngày 13 … Continue reading Bản tóm tắt | Summary| Resumen – Jamie Torres Bodet

Sống | Living – Jamie Torres Bodet

JAIME TORRES BODET (1902-1974) Jaime Torres Bodet là một nhà ngọai giao, chính khách, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng của Mexico. Ông từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1943-46 và 1958-64), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1946-48), Tổng giám đốc của UNESCO (1948-1952), và Đại sứ Mexico tại Pháp (1955-1958). Ngày 13 … Continue reading Sống | Living – Jamie Torres Bodet

Tổ quốc| Country – Jaime Torres Bodet

JAIME TORRES BODET (1902-1974)   Jaime Torres Bodet là một nhà ngọai giao, chính khách, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng của Mexico. Ông từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1943-46 và 1958-64), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1946-48), Tổng giám đốc của UNESCO (1948-1952), và Đại sứ Mexico tại Pháp (1955-1958). Ngày … Continue reading Tổ quốc| Country – Jaime Torres Bodet