Trau Dồi Tiếng Đức | Improving My German – Lydia Davis

TRAU DỒI TIẾNG ĐỨC

Cả đời tôi tôi đã cố gắng trau dồi tiếng Đức.
Cuối cùng thì tiếng Đức của tôi cũng khá hơn
— nhưng giờ thì tôi đã già và bệnh hoạn và cũng chẳng còn bao lâu để sống.
Không lâu nữa thì tôi cũng chết,
với một trình độ tiếng Đức khá hơn hẳn.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ Lydia Davis, “Improving My German”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s