Âm Nhạc | Music – Adonis

Một bức tranh của Adonis. 

ÂM NHẠC

Không-gì-cả, không-gì-cả–một cơn gió nhẹ chơi những chiếc đàn guitars của cây.
Không-gì-cả, không-gì-cả.
Sự trống rỗng. Không cách gì từ ngữ có thể làm đầy nó.

Và tôi mơ, tôi mơ
và giấc mơ chẳng là gì khác ngoài hiện thực còn trong trứng nước.
Thế nên bạn hãy tự hỏi mình, đừng hỏi tôi—
không có sự phong toả đường chân trời nào ngoại trừ trong tâm trí bạn.
Nhưng, gần như chắc chắn
là một bài thơ dâng lên kỳ diệu như một căn nhà treo lơ lửng trên trời.

Trong căn nhà này có một người di cư đang sống và tên ông là ý nghĩa.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Music” của Khaled Mattawa trong Adonis, Selected Poems, (Yale University Press, 2010).
Xem những bài thơ khác, tiểu luận và tiểu sử của Adonis ở đây

MUSIC

Nothing, nothing—a light wind plays the trees’ guitars.
Nothing, nothing.
Emptiness. No way for words to fill it.

And I dream, dream
and the dream is nothing but reality in its infancy.
So ask yourself then, don’t ask me—
there is no blockade against the horizon except in your mind.
But, it is almost certain
that a poem rises magically like a house dangling from the sky.

In this house an immigrant lives and his name is meaning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s