Dấu/chữ (và ngược lại) | On words (and the reverse)

Dấu/chữ

K.
B. đọc
B. đọc xuôi
B. đọc ngược
B. đọc từ trái qua phải
B. đọc từ phải qua trái
B. đọc từ đằng trước
B. đọc từ đằng sau
B. đọc chậm
B. đọc mau
B. đọc đoạn đầu
B. đọc đoạn giữa
B. đọc đoạn cuối
B. mân mê
B. ngắm nghía
từng chữ
từng chữ
từng chữ
từng dấu chấm
từng dấu phẩy
từng dấu chấm phẩy
từng dấu hai chấm
từng dấu ngoặc đơn
từng dấu ngoặc kép
từng dấu gạch ngang
từng dấu gạch xéo
từng dấu chấm than
từng dấu ba chấm
từng dấu chấm hỏi
               chấm hỏi
ba chấm
               chấm hỏi
những dấu, những chữ không đi ra từ K.
tình yêu/sự phản bội
đến từ những dấu/chữ

Dấu/chữ (ngược lại)

đến từ những dấu/chữ
tình yêu/sự phản bội
những dấu, những chữ không đi ra từ K.
               chấm hỏi
ba chấm
               chấm hỏi
từng dấu chấm hỏi
từng dấu ba chấm
từng dấu chấm than
từng dấu gạch xéo
từng dấu gạch ngang
từng dấu ngoặc kép
từng dấu ngoặc đơn
từng dấu hai chấm
từng dấu chấm phẩy
từng dấu phẩy
từng dấu chấm
từng chữ
từng chữ
từng chữ
B. ngắm nghía
B. mân mê
B. đọc đoạn cuối
B. đọc đoạn giữa
B. đọc đoạn đầu
B. đọc mau
B. đọc chậm
B. đọc từ đằng sau
B. đọc từ đằng trước
B. đọc từ phải qua trái
B. đọc từ trái qua phải
B. đọc ngược
B. đọc xuôi
B. đọc
K.

On words

K.
I read
I read top-down
I read bottom-up
           from left to right
           from right to left
I read from the front
I read from behind
           slowly
           faster
I read the first part
          the mid-part
          the last part
I finger
I contemplate
every single word
every single word
every single word
          period
          comma
          colon
          semi-colon
          hyphen
          slash
          parenthesis
          quotation mark
          exclamation mark
          ellipsis
          question mark
          question mark
ellipsis
          question mark
words and symbols
not drawn from you, K.
not from you…
passion/betrayal
from the love of the words
for the sake of the words

On words (the reverse)

for the sake of the words
from the love of the words
passion/betrayal
not from you…
not drawn from you, K.
words and symbols
          question mark
ellipsis
          question mark
          question mark
          ellipsis
          exclamation mark
          quotation mark
          parenthesis
          slash
          hyphen
          semi-colon
          colon
          comma
          period
every single word
every single word
every single word
I contemplate
I finger
          the last part
          the mid-part
I read the first part
           faster
           slowly
I read from behind
I read from the front
           from right to left
           from left to right
I read bottom-up
I read top-down
I read
K.
Jan 09
Phan Quỳnh Trâm
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s