Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (3) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (3) – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai photo by Dan Porges3.
Xem tiểu sử Yehuda Amichai

CÁC VỊ THÁNH THẦN ĐẾN RỒI ĐI, NHỮNG LỜI NGUYỆN CẦU CÒN LẠI MÃI

3.
Tôi nói với niềm tin tuyệt đối
những lời cầu nguyện có trước Thượng Đế
Những lời nguyện cầu tạo ra Thượng đế.
Thượng Đế tạo ra con người,
Và con người tạo ra những lời cầu nguyện
để tạo ra Thượng đế là đấng tạo ra con người.

 

=====
Phan Quỳnh Trâm dịch từ phần 3 bản dịch tiếng Anh “Gods Come and Go, Prayers Remain Forever” của Benjamin and Barbara Harshav.
=====

GODS COME AND GO, PRAYERS REMAIN FOREVER

3.
I say with perfect faith
that prayers precede God.
Prayers created God.
God created man,
And man creates prayers
that create God who creates man.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s