Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (1) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (1) – Yehuda Amichai

yehudaamichai
Xem tiểu sử Yehuda Amichai

CÁC VỊ THÁNH THẦN ĐẾN RỒI ĐI, NHỮNG LỜI NGUYỆN CẦU CÒN LẠI MÃI

Một đêm hè, tôi thấy trên đường
Một người đàn bà viết lời
Trên một mảnh giấy trải trên cánh cửa gỗ khoá kín,
Bà xếp nó lại và nhét vào giữa khe cửa
Rồi đi.

Tôi không thấy khuôn mặt bà hay khuôn mặt của người
Sẽ đọc bản viết tay mà không đọc lời.

Nằm trên bàn tôi là một tảng đá được khắc chữ
“Amen”,
Một mảnh mộ bia, tàn tích của một nghĩa trang Do Thái
Đã bị tàn phá hàng ngàn năm trước ở thành phố nơi tôi sinh ra.

Một chữ, “Amen” được khắc sâu vào tảng đá,
Mạnh mẽ và sau cùng, Amen cho tất cả những ai đã và sẽ không quay về,
Tiếng Amen nhỏ nhẹ: trầm bổng như một lời nguyện cầu,
Amen, Amen, cầu xin cho đó là thánh ý của Ngài.

Bia mộ sụp đổ, lời đến và đi, lời bị lãng quên,
Những đôi môi thốt chúng rồi trở thành tro bụi,
Các ngôn ngữ chết, như người, những ngôn ngữ khác được sinh ra,
Thánh thần trên trời biến đổi, thánh thần đến rồi đi.
Những lời nguyện cầu còn lại mãi.

=====
Phan Quỳnh Trâm dịch từ phẩn 1 bản dịch tiếng Anh “Gods Come and Go, Prayers Remain Forever” của Benjamin and Barbara Harshav.
=====

Bản nhạc soạn cho cello và piano của Martin Bresnick được gợi hứng từ bài thơ này.

for cello and piano 2011 ca 15′

“When I first read the poem Gods Come and Go, Prayers Remain Forever, by the great Israeli poet Yehuda Amichai, I was deeply moved. Although Amichai surely meant to calm and console us by the gentle wisdom and beauty of his words, I now also hear a strain of existential reproach.

Tombstones crumble, words come and go, words are forgotten,
The lips that uttered them turned to dust,
Tongues die like people, other tongues come to life,
Gods in the sky change, gods come and go,
Prayers remain forever.

In my work, “Prayers Remain Forever”, I join my prayer to his.

Commissioned by Ashley Bathgate and Lisa Moore for TwoSense
Dedicated to Aldo Parisot”

Source: http://www.martinbresnick.com/programnotes/prayersremainforever.htm

=====

GODS COME AND GO, PRAYERS REMAIN FOREVER

I saw in the street on a summer evening
I saw a woman writing words
On a paper spread on a locked wooden door,
She folded it and slipped it between the door and the doorpost
And went off.

I didn’t see her face or the face of the man
Who will read the writing and not the words.

On my desk lies a rock with the inscription “Amen,”
Piece of a tombstone, remnant of a Jewish graveyard
Ruined a thousand years ago in the city of my birth.

One word, “Amen” carved deep in the stone,
Hard and final, Amen to all that was and will not return,
Soft Amen: chanting like a prayer,
Amen, Amen, may it be His will.

Tombstones crumble, words come and go, words are forgotten,
The lips that uttered them turn to dust,
Tongues die like people, other tongues come to life,
Gods in the sky change, gods come and go,
Prayers remain forever.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s