Những Bí Mật | Secrets – Adonis

NHỮNG BÍ MẬT

Sự chết giữ lấy chúng ta trong vòng tay của nó,
khinh suất và nhún nhường,
mang theo chúng ta, một bí mật cùng những bí mật của hắn
và biến đám đông chúng ta thành một.

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Secrets” của Khaled Mattawa trong Adonis, Selected Poems, (Yale University Press, 2010).
Xem những bài thơ khác, tiểu luận và tiểu sử của Adonis ở đây

SECRETS

Death holds us in its embrace,
reckless and modest,
carries us, a secret with his secrets
and turns our multitudes into one.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s