Statistics|Thống Kê – Yehuda Amichai

yehuda_amichai
Yehuda Amichai (1924 –2000)

Statistics

For every man in a rage there are always
two or three back-patters who will calm him,
for every weeper, many more tear-wipers,
for every happy man, plenty of sad ones
who want to warm themselves at his happiness.

And every night at least one man
can’t find his way home
or his home has moved to another place
and he runs around in the streets,
superfluous.

Once I was waiting with my little son at the station
as an empty bus went by. My son said:
“Look, a bus full of empty people”.

Yehuda Amichai (1924-2000),
Translated into English by Chana Bloch and Stephen Mitchell

 Xem tiểu sử Yehuda Amichai

Thống Kê

Với mỗi người đang trong cơn giận dữ, luôn có
hai ba người vỗ lưng khuyên dịu lắng
Với mỗi người đang khóc nức nở, lại có nhiều hơn những kẻ chùi nước mắt
Với mỗi người hạnh phúc, có vô số người buồn bã
muốn tự sưởi ấm mình trong hạnh phúc của gã

Và mỗi đêm có ít nhất một người
không thể trở về nhà
hay nhà gã đã dời đi chỗ khác
và gã chạy lòng vòng trên đường phố
Vô ích.

Có lần tôi chờ cùng đứa con trai ở trạm xe buýt
Một chiếc xe buýt trống không chạy qua. Con tôi nói:
“Nhìn kìa, chiếc xe buýt đầy ắp những con người trống không!”

======

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Statistics” của Chana Bloch và Stephen Mitchell trong Yehuda Amichai, The Selected Poetry of Yehuda Amichai, University of California Press, 2013.
=====

amichai (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s