Đố kỵ | Jealousy, Anaïs Nin

“Tất cả mọi người đều đố kỵ. Một số người thừa nhận điều đó, còn lại thì không. Thật là oái ăm khi người ta đố kỵ với quá khứ bởi quá khứ thường được làm từ tro tàn. Nhưng với nghệ sĩ thì quá khứ sống sót dưới một một hình thức khác, và tôi có thể hiểu được những người đang đố kỵ với quá khứ của một nghệ sĩ. Nó trở thành một tượng đài. Xem xét quá khứ của đa số, và bạn tìm thấy một nghĩa trang ngăn nắp hoặc một chiếc bình đựng tro. Nhưng xem xét quá khứ của một nghệ sĩ, bạn tìm thấy những tượng đài cho sự vĩnh cửu của nó, một cuốn sách, một bức tượng, một bức tranh, một bản giao hưởng, một bài thơ.”

—- Anaïs Nin, The Diary of Anais Nin Volume 2 1934-1939 —-

“Everyone is jealous. Some admit it, others do not. It is a perversity to be jealous of the past because the past is usually made of ashes. But with the artist the past survives in another form, and I can understand those who are jealous of the past of an artist. It becomes a monument. Examine the past of most people, and you find a neat cemetery or an urn with ashes. But examine the past of an artist and you find monuments to its perpetuity, a book, a statue, a painting, a symphony, a poem.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s