Phân Định | Discernment – Vladimír Holan

holan11
Vladimír Holan (1907-1980)

Xem tiểu sử Vladimír Holan ở đây

Phân Định

 

Nếu cuộc đời trôi xuôi dòng
và cái chết ngược dòng –
chúng ta không thể phân định được miệng của nó.

Nếu cuộc đời trôi ngược dòng
và cái chết xuôi dòng –
chúng ta không thể phân định được nguồn của nó.
==

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Discernment” của Jarmila và Ian Milner trong Vladimír Holan, Selected Poems, do Ian Milner giới thiệu, Penguin Books, 1971.

Discernment

If life floats along the stream
and death against the stream –
we cannot discern its mouth.

If life floats against the stream
and death along the stream –
we cannot discern its source.
 

.holan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s