Dreams | Những Giấc Mơ – Phan Quỳnh Trâm

 

DREAMS

Last night I dreamt about China which was dreaming of fighting against the Vietnamese Communist Party who was dreaming of seeing Ho Chi Minh who was dreaming of meeting Mao Zedong who had always been dreaming of occupying Vietnam and forcing Vietnamese people into slavery for life so that Vietnamese people could dream about Vietnam being a vassal of China while China has dreamt about its dream of having world hegemony to force the whole world to dream of being good friends of a China which was also dreaming …

 

NHỮNG GIẤC MƠ

Tối qua tôi nằm mơ thấy Trung Quốc đang nằm mơ thấy chúng đang đánh nhau với Đảng Cộng sản Việt Nam những người đang nằm mơ gặp Hồ Chí Minh lúc Hồ Chí Minh đang nằm mơ gặp Mao Trạch Đông người lúc nào cũng nằm mơ thấy mình đang chiếm Việt Nam và bắt dân chúng Việt Nam làm nô lệ để cả đời họ chỉ nằm mơ thấy mình là chư hầu của Trung Quốc trong khi Trung Quốc lại nằm mơ thấy mình mơ làm bá chủ thế giới để bắt cả thế giới nằm mơ thấy mình là những người bạn hiền của một Trung Quốc cũng đang nằm mơ…

3 thoughts on “Dreams | Những Giấc Mơ – Phan Quỳnh Trâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s