Metapoem 3 – Phan Quỳnh Trâm

How do I describe nothingness
this vast emptiness of my soul?
How do I present absence
and cry out silence?
What’s out there?
A war in Ukraine
A plane’s gone missing
A tragedy for some
TV episodes for others
Half of the moon sticks her nose on my window
I’m lying on my bed
listening to Pavarotti
over and over again
thinking
whether or not
I should end my poem right at this moment
 ———————————
Làm sao diễn tả được cái Không
Cõi Trống thật lớn trong hồn mình?
Làm sao hiện hình được cái Vắng
Và cất lên tiếng gào im lặng?
Có gì ở ngoài kia?
Chiến tranh ở Ukraine
Một chiếc máy bay mất tích
Bi kịch của người này
Phim tập truyền hình cho những kẻ khác
Một nửa vầng trăng dí mũi vào cửa sổ
Tôi nằm trên giường
Nghe Pavarotti
Hát đi rồi hát lại
Nghĩ
không biết tôi có nên
chấm dứt bài thơ ở ngay chỗ này không nhỉ.

2 thoughts on “Metapoem 3 – Phan Quỳnh Trâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s