Người Thầy Bị Phản Bội | El Maestro Traicionado- Marco Denevi

Buổi tiệc ly đang diễn ra.

– Tất cả đều yêu người, thưa Thầy – một trong những môn đồ nói.
– Không phải tất cả – Người Thầy nghiêm trang trả lời – Ta biết có một kẻ đố kỵ với ta và ngay khi có cơ hội đầu tiên hắn sẽ bán ta với giá ba mươi đồng bạc.
– Con biết hắn là ai – môn đồ này nói – Hắn cũng nói xấu về thầy với con.
– Con cũng biết – một môn đồ khác thêm vào.
– “Con cũng thế”, “con cũng thế” tất cả những người khác đều nói. Tất cả, trừ một người vẫn giữ im lặng.
– Nhưng hắn là kẻ duy nhất – môn đồ đầu tiên nói tiếp. Và để chứng minh cho ngài thấy, chúng con sẽ đồng thanh la lên tên của hắn mà không cần phải bàn trước.

Các môn đồ, tất cả, trừ một người vẫn giữ im lặng, nhìn nhau, đếm một, hai, ba, rồi cùng hét lên tên của kẻ phản bội.
Những bức tường trong thành phố rung chuyển bởi tiếng ồn, bởi môn đồ của ngài thì rất nhiều mà mỗi người lại gào lên một cái tên khác nhau.

Thế rồi kẻ mà từ đầu đến giờ chẳng nói gì cả, bước ra ngoài đường, không hề hối hận, thực hiện hành vi phản bội của mình.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “El Maestro Traicionado” trong Marco Denevi, Falsificaciones (Buenos Aires: Calatayud – DEA Editores, 1969)

EL MAESTRO TRAICIONADO

Se celebraba la última cena.

–¡Todos te aman, oh Maestro! –dijo uno de los discípulos.
–Todos no –respondió gravemente el Maestro–. Conozco a alguien que me tiene envidia y que en la primera oportunidad que se le presente me venderá por treinta dineros.
–Ya sé quién es –exclamó el discípulo–. También a mí me habló mal de ti.
–Y a mí –añadió otro discípulo.
–Y a mí, y a mí dijeron todos los demás. Todos, menos uno que permanecía silencioso.
–Pero es el único –prosiguió el que había hablado primero–. Y para probártelo diremos a coro su nombre sin habernos puesto previamente, de acuerdo.

Los discípulos, todos, menos aquel que se mantenía mudo, se miraron, contaron hasta tres y gritaron el nombre del traidor.
Las murallas de la ciudad vacilaron con el estrépito, porque los discípulos eran muchos y cada uno había gritado un nombre distinto.

Entonces el que no había hablado salió a la calle, y libre de remordimientos, consumó su traición.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s