Borges Trong Tiệm Cắt Tóc | Borges En La Peluquería – Fabián Vique

lavidamismatapa

BORGES TRONG TIỆM CẮT TÓC

– Hãy cắt cho tôi phần ngọn, Ramón.
– Ông có nghĩ là có ai đó làm cho tóc mọc không, tóc của ông, chẳng hạn? Tất cả những gì ông viết là văn học? Tất cả văn học là huyền ảo? Triết học là một nhánh của con người?
– Nhánh là một nhánh của cây, Ramón.
– Cái cây là một nhánh của trái đất? Con người là một nhánh của ý tưởng? Trái đất là một nhánh của vũ trụ? Ý tưởng là một nhánh của động từ? Vũ trụ là một nhánh của sự hỗn loạn? Sự hỗn loạn là nhánh của triết học? Triết học là một nhánh của văn học huyền ảo?
– Chỉ phần ngọn thôi, Ramón, chỉ phần ngọn.

====
Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “Borges En La Peluquería”, trong Fabián Vique, La vida misma y otras microficciones, Macedonia, Morón, 2010
====

BORGES EN LA PELUQUERÍA
– Cortame las puntas, Ramón.
– ¿Usted cree que alguien hace crecer el pelo, su pelo por ejemplo? ¿Todo lo que se escribe es literatura? ¿Toda literatura es fantástica? ¿La filosofía es una rama del hombre?
– La rama es una rama del árbol, Ramón.
¿El árbol es una rama de la tierra? ¿El hombre de la idea? ¿La tierra del cosmos? ¿La idea del verbo? ¿El cosmos del caos? ¿El caos de la filosofía? ¿La filosofía es una rama de la literatura fantástica?
– Las puntas nomás, Ramón, las puntas.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s