Stranger | Người lạ – Phan Quỳnh Trâm

Tranh: Đinh Trường Chinh

STRANGER

I look into the mirror
I see my childhood scar
on my forehead
I see little hairs growing
under my eyebrows,
I see sad eyes
looking at my eyes

but I don’t see
anything
that reminds me
of what I have written
or what I will write

I look into the mirror
I don’t see me.

NGƯỜI LẠ

Nhìn vào gương
Thấy, trên trán, vết sẹo thời ấu thơ
Thấy, mấy sợi lông nhỏ
mọc dưới chân mày
Thấy, đôi mắt
nhìn vào mắt mình
buồn bã

Nhưng tôi không thấy
bất cứ điều gì
gợi lại những gì tôi đã viết
hay nhắc đến những gì tôi sẽ viết

Nhìn vào gương
tôi không thấy tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s