Bói Kiều – Phan Quỳnh Trâm

Bắt chước bạn Trần Ngọc Hiếu, vừa qua Giao Thừa mình cũng đem Kiều ra bói.

Bói lần đầu, một cách có tính toán, mình nhắm nếu lật ở đâu đó giữa cuốn thì không vào… Lầu Xanh cũng gặp Hoạn Thư nên cố tình lật phần đầu, thế là gặp ngay Kim Trọng hào hoa phong nhã:

FullSizeRender (1)

Nghĩ lại, bói mà ăn gian như vậy thì ích gì nên mình bói lần thứ hai. Lật đại, không tính toán, thì y boong, đụng ngay Sở Khanh:

FullSizeRender
Ối làng nước ơi, thế thì năm nay chỉ vừa liếc mắt đưa tình với Kim Trọng xong đã phải gặp Sở Khanh. Hoặc lúc đầu ngỡ là gặp Kim Trọng ai dè từ từ Kim Trọng chuyển thành Sở Khanh. Một tên thì nhát, một tên thì đểu, thôi thì ở vậy luôn cho đời đỡ khổ 🙂

IMG_0647

4 thoughts on “Bói Kiều – Phan Quỳnh Trâm

  1. Vù’a nghe Quynh Trâm nói chuyên trên SBS xong là vào dây. Ha ha, sao QT nhát vây, mó’i bói nhã`m tên SÕ’ Khanh thôi mà dã tính ” Õ’ vây luôn cho dõ’ khô? !”.
    ( Môt ngu’ò’i hâm mô Quynh Trâm ).

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s