Tống Tiền Lý Thuyết | Theory Blackmailed – Roland Barthes

article_2810-CUL-BARTHES
ROLAND BARTHES (1915 – 1980)

Bài liên quan: Chủ động/Phản Động – Roland Barthes

TỐNG TIỀN LÝ THUYẾT

Nhiều văn bản (vẫn chưa được công bố) tiền phong có tính bất định: làm thế nào để đánh giá, để phân loại chúng, làm thế nào để dự đoán tương lai trước mắt hoặc cuối cùng của chúng? Chúng có làm vui? Chúng có gây chán? Đặc tính rõ rệt của chúng là một trật tự có chủ ý: chúng quan tâm đến việc phục vụ lý thuyết. Thế nhưng đặc tính này cũng là một sự tống tiền (tống tiền lý thuyết): hãy yêu tôi, hãy giữ gìn tôi, hãy bảo vệ tôi, bởi vì tôi tuân theo thứ lý thuyết mà anh kêu gọi; tôi đã chẳng không làm những gì mà Artaud, Cage, v.v. đã làm ư? – Nhưng Artaud không chỉ là “tiền phong”: ông còn là một cách viết; Cage cũng có một sự quyến rũ nào đó… – Nhưng những thứ đó lại chính xác là những thuộc tính không được công nhận bởi lý thuyết, thậm chí đôi khi còn bị lý thuyết khước từ. Ít nhất thì cũng nên để cho cái goût và ý tưởng của bạn tương xứng với nhau, v.v. (Cảnh này tiếp tục, vô hạn.)

=============

THEORY BLACKMAILED

Many (stilled unpublished) avant-garde texts are uncertain: how to judge, to classify them, how to predict their immediate or eventual future? Do they please? Do they bore? Their obvious quality is of an intentional order: they are concerned to serve theory. Yet this quality is a blackmail as well (theory blackmailed): love me, keep me, defend me, since I conform to the theory you call for; do I not do what Artaud, Cage, etc. have done? – But Artaud is not just “avant-garde”: he is a kind of writing as well; Cage has a certain charm as well… – But those are precisely the attributes which are not recognized by theory, which are sometimes even execrated by theory. At least make your taste and your ideas match, etc. (The scene continues, endlessly.)

==============

Phan Quỳnh Trâm dịch theo bản dịch tiếng Anh “Theory Blackmailed” của Richard Howard in trong Roland Barthes, Roland Barthes by Roland Barthes (University of California Press, 1994).

23055

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s