Bài Ca Sao (Phạm Duy) – Hoàng Ngọc-Tuấn, Phi Phi & Phan Quỳnh Trâm

Sao tua chín cái (ối a) nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về là về với cha
Sao vua sáu cái nằm xa
Thương em từ thuở người ra (ối a) người vào
Sao mơ sáu cái (ối a) nằm chầu
Sao Khuê mấy cái (ối a) nằm đâu?

Sao Khuê chín cái (ối a) nằm dài
Thương em từ thuở tình ngoài, tình ngoài nghĩa trong
Sao măng năm cái (ối a) nằm ngang
Thương em từ thuở mẹ mang (ối a) đầy lòng
Sao vươn dăm cái (ối a) nằm tròn
Sao tư bốn cái (ối a) nằm vuông.

Sao đôi hai cái (ối a) nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng là bồng mát tay
Sao hoa ba cái (ối a) nằm soay
Thương em từ thuở được vay (ối a) nụ cười
Sao băng bay vút (ối a) vào đời
Sao sa rơi xuống (ối a) lòng vui.

Sao băng ngã xuống (ối a) gầm trời
Thương em từ thuở mẹ ngồi, mẹ ngồi nghĩ xa
Sao sa, sa xuống (ối a) vườn hoa
Thương em từ thuở người ta (ối a) lại gần
Sao hôm lấp lánh (ối a) đầu làng
Sao mai lấp lánh (ối a) đầu thôn.

Sao hôm le lói (ối a) đầu hè
Thương em từ thuở em về là về với ai
Sao mai le lói (ối a) ngọn cây
Thương em từ thuở về xây (ối a) tình người
Sao Vân xa tít (ối a) đầu trời
Sao quanh cao ngất (ối a) ngoài khơi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s