Đất Nước Xa Lạ Của Chúng Ta | Our Unknown Country – Paul Krugman

Paul Krugman, kinh tế gia được giải Nobel 2008 về kinh tế, giáo sư đại học Princeton, nhà bình luận kinh tế, chính trị nổi tiếng của Mỹ viết trong phần Opinion của tờ NYTimes vài giờ trước khi có kết quả bầu cử cuối cùng, là chính ông và hầu hết độc giả của tờ NYTimes thật sự không hiểu được đất nước mà họ đang sống. Ông viết: 

“Chúng ta vẫn tưởng là đồng bào của chúng ta cuối cùng sẽ không bỏ phiếu cho một ứng cử viên rõ ràng không đủ năng lực cho một vị trí quan trọng, với tính khí quá sức không lành mạnh, quá sức đáng sợ mà lại lố bịch. 

Chúng ta vẫn tưởng là đất nước, trong khi đã vượt xa những thành kiến về chủng tộc và ghét phụ nữ, đã trở nên cởi mở và khoan dung hơn nhiều qua thời gian. 

Chúng ta vẫn tưởng là phần lớn người Mỹ trân trọng những chuẩn mực về dân chủ và pháp quyền.

Hoá ra chúng ta đã sai. Hoá ra là có phần lớn người dân – những người da trắng, sống chủ yếu ở vùng nông thôn – những người không chia sẻ một chút nào quan niệm của chúng ta về nước Mỹ. Đối với họ, chỉ có máu huyết và đất đai, chế độ phụ hệ truyền thống và hệ thống phân cấp chủng tộc. Và còn nhiều người khác có thể không chia sẻ những giá trị phản dân chủ như thế, nhưng lại sẵn sàng bầu cho bất cứ ai mang nhãn Cộng Hoà. 

Tôi không biết là từ đây chúng ta sẽ tiếp tục đi tới như thế nào. Nước Mỹ phải chăng là một nhà nước và một xã hội thất bại? Điều đó hoàn toàn có thể. Tôi nghĩ là chúng ta phải tự mình đứng dậy và cố gắng tìm một con đường phía trước, nhưng đêm nay quả là một đêm của những mặc khải kinh hoàng, và tôi không nghĩ rằng thật dễ dãi với chính mình để cảm thấy một nỗi tuyệt vọng ê chề.”

Phan Quỳnh Trâm dịch. 

http://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/opinion/election-night-2016/the-unknown-country

OUR UNKNOWN COUNTRY

We still don’t know who will win the electoral college, although as I write this it looks — incredibly, horribly — as if the odds now favor Donald J. Trump. What we do know is that people like me, and probably like most readers of The New York Times, truly didn’t understand the country we live in. We thought that our fellow citizens would not, in the end, vote for a candidate so manifestly unqualified for high office, so temperamentally unsound, so scary yet ludicrous.

We thought that the nation, while far from having transcended racial prejudice and misogyny, had become vastly more open and tolerant over time.

We thought that the great majority of Americans valued democratic norms and the rule of law.

It turns out that we were wrong. There turn out to be a huge number of people — white people, living mainly in rural areas — who don’t share at all our idea of what America is about. For them, it is about blood and soil, about traditional patriarchy and racial hierarchy. And there were many other people who might not share those anti-democratic values, but who nonetheless were willing to vote for anyone bearing the Republican label.

I don’t know how we go forward from here. Is America a failed state and society? It looks truly possible. I guess we have to pick ourselves up and try to find a way forward, but this has been a night of terrible revelations, and I don’t think it’s self-indulgent to feel quite a lot of despair.

One thought on “Đất Nước Xa Lạ Của Chúng Ta | Our Unknown Country – Paul Krugman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s