Tạp Chí Công Vụ | Diario Oficial – Jaime Sabines

sabines Xem tiểu sử Jaime Sabines

Tạp Chí Công Vụ
(Tháng 3, 1970)

Theo sắc lệnh của tổng thống: nhân dân không tồn tại.
Nhân dân rất hữu dụng cho những bài diễn văn ở các buổi tiệc:
“Tôi nâng ly chúc mừng nhân dân Mexico.”
“Tôi nâng ly chúc mừng nhân dân Hoa Kỳ.”

Và nhân dân còn phục vụ cho những cách dùng văn chương khác:
khi viết về lịch sử của nền dân chủ,
khi xuất bản một tạp chí cách mạng,
khi làm niên giám những lý tưởng lớn.

Nhân dân là một thực thể của thời quá khứ,
quá đỗi trừu tượng và vô hạn
Nó cũng được dùng để giúp bọn trẻ ngu ngốc

Tăng thêm diện tích những nghĩa trang liệt sĩ
hoặc làm đầy nhóc các nhà tù
hoặc học cách làm giàu.

Chính ngài bộ trưởng đã diễn đạt bằng cách hay nhất:
“Tôi dùng nhân dân để chùi đít.”

Đó là thứ tốt nhất mà nhân dân có thể hy vọng trở thành:
một cuộn giấy vệ sinh
để có thể viết nên lịch sử đương đại
bằng những cái móng tay.

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm 

========

Diario oficial
(Marzo de 70)

Por decreto presidencial: el pueblo no existe.
El pueblo es útil para hablar en banquetes:
“Brindo por el pueblo de México”,
“Brindo por el pueblo de Estados Unidos’.

Tambien sirve el pueblo para otros menesteres literarios:
escribir el cuento de la democracia,
publicar la revista de la revolución,
hacer la crónica de los grandes ideales.

El pueblo es una entidad pluscuamperfecta
Generosamente abstracta e infinita
Sirve también para que jóvenes idiotas
Aumenten el area de los panteones
O embaracen las cárceles
o aprendan a ser ricos.

Lo major de todo lo ha dicho un senor ministro:
“Con el pueblo me limpo el culo.”
He aquí lo máximo que puede llegar a ser el pueblo :
Un rollo de papel higiénico
Para escribir la historia contemporánea con las uñas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s