Excerpts from Drawn and Quartered (3)| Desgarradura (3) | Vết thương (3) – Cioran

 

emilcioran

 

1. Sống không phải là điều bình thường, bởi sự sống như thế chỉ hiện hữu và chỉ thực khi người ta bị đe doạ. Một cách vắn tắt, cái chết sẽ không là gì khác hơn việc chấm dứt một sự bất thường.

2. “Chúng ta phải sống”, bạn nói, “như thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ chết”. Chẳng nhẽ bạn không biết đó là cách mà tất cả mọi người trên thế giới đều sống, kể cả những kẻ bị ám ảnh bởi cái chết?

3. Những kẻ nói bằng thứ ngôn ngữ của thế giới không tưởng còn xa lạ với tôi hơn là một loài bò sát từ một kỷ nguyên khác.

4. Không thể tiếp cận được chân lý thông qua ý kiến, bởi vì tất cả những ý kiến chỉ là những quan điểm “điên rồ” của thực tại.

5. Tất cả nghĩa là không là gì cả, kể cả ý thức về cái không là gì cả.

6. Thật đáng tiếc là chữ “hư vô” đã bị mất giá vì sự lạm dụng của các triết gia không xứng đáng với nó!

7. Trong những giờ mất ngủ, mỗi khoảnh khắc thật tròn đầy và thật trống rỗng đến mức nó trở thành đối thủ của Thời Gian.

8. Căn bản của một xã hội, bất kỳ xã hội nào, là niềm kiêu hãnh nào đó trong sự tuân phục. Khi niềm kiêu hãnh ấy không còn nữa, xã hội cũng sụp đổ.

9. Để một đất nước đáng được chú ý đến, nó phải có một mặt bằng [dân trí] cao. Những gì chúng ta gọi là “văn minh”, hay, chỉ đơn giản, “xã hội”, không phải là gì khác ngoài chất lượng xuất sắc của những cá nhân tầm thường vốn tạo ra nó.

10. “Một câu tục ngữ của Trung Hoa: ‘Khi một con chó sủa vào một cái bóng, mười nghìn con chó sẽ biến nó thành hiện thực’. Đó có thể là đề từ cho bất kỳ một bài bình luận nào về ý thức hệ.”

===
Phan Quỳnh Trâm chọn và dịch từ bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Amelia Gamoneda trong E.M. Cioran, Desgarradura, Tuesquets Editores,  2004
====

1. Estar vivo no es normal, puesto que el vivo, como tal, sólo existe, sólo es verdaderamente real si esta amenazado. en suma, la muerte no seria mas que el cese de una anomalia.

2. “Habría que vivir”, decía usted, “como si nunca tuviéramos que morir.”. De modo que no sabía usted que todo el mundo vive así, incluidos los que están obsesionados por la Muerte?

3. Quien habla el lenguaje de la utopía me resulta más extraño que un reptile de otra era.

4. Imposible acceder a la verdad mediante opiniones, pues toda opinión es sólo un punto de vista “loco” sobre la realidad

5. Todo es nada, incluida la conciencia de la nada.

6. ¡Qué lástima que la “nada” se haya desvalorizado con el abuso de que ha sido objeto por parte de filósofos indignos de ella!

7. En las horas de vigilia, cada instante está tan lleno y tan vació que se constituye en rival del Tiempo.

8. La base de la sociedad, de cualquier sociedad, es un cierto orgullo de obedecer. Cuando este orgullo ya no existe, la sociedad se derrumba.

9. Para que una nación sea digna de consideración, tiene que tener un buen promedio. Lo que llamamos “civilización” o, “sencillamente”, sociedad no es otra cosa que la excelente calidad de los mediocres que la componen.

10. “Proverbio chino: ‘Cuando un solo perro se pone a ladrar a una sombra, diez mil perros la convierten en realidad’. Ponerlo como epígrafe en cualquier comentario sobre las ideologies.”

===

1. It is not normal to be alive, since the living being as such exists and is real only when threatened. Death in short is no more than the cessation of an anomaly.”

2. “We must live”, you used to say, “as if we were never going to die.” —Didn’t you know that’s how everyone lives, including those obsessed with Death?”

3. Whoever speaks the language of utopia is more alien to me than a reptile from another geological era.

4. Impossible to accede to truth by opinions, for each opinion is only a mad perspective of reality.

5. Everything is nothing, including the consciousness of nothing.

6. What a pity that “nothingness” has been devalued by an abuse of it made by philosophers unworthy of it!

7. In the hours without sleep, each moment is so full and so vacant that it suggests itself as a rival of Time.”

8. The basis of society, of any society, is a certain pride in obedience. When this pride no longer exists, the society collapses.

9. “For a nation to count, its average must be high. What we call civilization or simply society is nothing but the excellent quality of the mediocre individuals who compose it.”

10. “A Chinese proverb: “When one dog begins barking at a shadow, ten thousand make it into a reality.” —An epigraph to any commentary on ideologies.”

From E.M. Cioran, Drawn And Quartered, Translated by Richard Howard, Arcade Publishing, New York, 2012.

desgarradura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s