Dấu Ngoặc | Paréntesis – Jorge Timossi

[Có nhà văn nọ tôn trọng độc giả của mình đến mức tất cả những gì ông viết ông đều để trong ngoặc để độc giả của ông có thể (tự do) lựa chọn giữa việc đọc hay không đọc, kết hợp toàn bộ văn bản hay chỉ dùng nó như một sự bổ túc (đơn giản), hoặc ở ngay trong dấu ngoặc (như bạn biết đó) vốn đôi khi hữu ích trong đời sống hơn là trong văn học.]

Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha Paréntesis của Jorge Timossi trong Cuentecillos y otras alteraciones (Madrid: Ediciones De La Torre, 1997).

 

screen-shot-2016-11-28-at-6-25-27-pm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s