Di sản | Bequest- Vladimír Holan

holan11
Vladimír Holan (1907-1980)

 

Di sản

Những gì các nhà thơ để lại
luôn có điều gì đó trong nó bị tổn thương theo thời gian, tội lỗi, lưu vong
Kẻ chân thật nhất trong đám bọn họ
Kẻ ít được biết nhất, im lặng nhất và đáng yêu nhất
không ép buộc bạn thứ gì cả: không bằng hình ảnh của hắn, không bằng sự khinh miệt hay niềm an ủi, lại càng không bằng tình yêu.
Hiện diện, hắn vắng mặt. Và Picasso
khi vẽ người tuyết, đã hiểu rõ
sự bất tử của nghệ thuật
là ở thời gian, tội lỗi, lưu vong
mà mặt trời phải chuộc lại
bằng nước mắt, suối, sông, biển, và không gì cả.

=============================

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Bequest” của Jarmila và Ian Milner trong Vladimír Holan, Selected Poems, do Ian Milner giới thiệu, Penguin Books, 1971.

 

Bequest

What poets leave behind
has always something in it hurt by time, sin, exile
The truest of them,
the least known, quietest and most loving
doesn’t force anything on you: neither by his image
scorn nor solace, least of all by love.
Present, he is absent. And Picasso
making a snowman well understood
that the immortality of art
is in time, sin, exile
which the sun must redeem
in tears, springs, river, sea, and nothingness

.holan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s