Tôi có trong tôi như một đám mây | I Have In Me Like A Haze – Fernando Pessoa

 

almada-negreiros-fernando-pessoa
FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935)

 Tôi có trong tôi như một đám mây

Tôi có trong tôi như một đám mây
Chứa đựng và chẳng là gì cả
Nỗi hoài niệm chẳng cho điều gì,
Sự khao khát cho một thứ gì đó thật mơ hồ.

Tôi được bao bọc bởi nó
Như bởi sương mù, và tôi thấy
ngôi sao cuối cùng toả sáng
Trên đầu gạt tàn của tôi.

Tôi đã hút đời tôi. Bất định làm sao
Tất cả những gì tôi thấy hay đọc! Tất cả
Thế giới là một cuốn sách mở lớn
Cười với tôi bằng một thứ ngôn ngữ tôi không thể hiểu.

======
Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “I Have In Me Like A Haze” của Richard Zenith, trong Fernando Pesso, Selected Poems, Richard Zenith biên tập và dịch, Grove Press, 1998.

 

I have in me like a haze

I have in me like a haze
Which holds and which is nothing
A nostalgia for nothing at all,
The desire for something vague.

I’m wrapped by it
As by a fog, and I see
The final star shining
Above the stub in my ashtray.

I smoked my life. How uncertain
All I saw or read! All
The world is a great open book
That smiles at me in an unknown tongue.

pessoa selected poems

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s