Sự nghiệp của Ivan Yakovlevich Antonov – Daniil Kharms

DANIIL KHARMS

(1905-1942)

SỰ NGHIỆP CỦA IVAN YAKOVLEVICH ANTONOV

Chuyện này xảy ra trước Cách Mạng.

Bà vợ của một người lái buôn ngáp và một con chim tu hú bay tọt vào miệng bà.

Người lái buôn chạy ngay tới khi bà vợ gọi, lập tức nắm rõ sự tình và đã hành động một cách hết sức mưu trí và dũng cảm.

Nhờ thế ông đã được vinh danh trước những người dân trong thành phố và người ta bầu ông làm thượng nghị sĩ.

Nhưng vào một buổi tối sau bốn năm trong Thượng viện người lái buôn bất hạnh ngáp và một con chim tu hú bay tọt vào miệng ông.

Bà vợ ông chạy ngay tới khi ông chồng gọi và sau đó đã hành động một cách hết sức mưu trí và dũng cảm.

Những câu chuyện về sự mưu trí của bà đã được lưu truyền khắp giáo khu, và đức Giám mục, mong muốn được gặp bà, đã cho vời bà đến thủ đô.

Trong lúc lắng nghe câu chuyện dài dòng của bà, đức Giám mục ngáp và một con chim tu hú lại bay tọt vào miệng ngài.

Ivan Yakovlevich Grigoriev chạy ngay tới khi nghe tiếng la lớn của đức Giám mục và đã hành động một cách hết sức mưu trí và dũng cảm.

Để thưởng công, người ta đã đổi tên Ivan Yakovlevich Grigoriev thành Ivan Yakovlevich Antonov và cho ông được yết kiến Nga hoàng.

Và bây giờ thì lý do của nhiều đợt thăng chức của Ivan Yakovlevich Antonov đã trở nên hoàn toàn dễ hiểu.

——————–
Dịch từ bản Anh ngữ “The Career of Ivan Yakovlevich Antonov” của Eugene Ostashevsky, trong Daniil Kharms, OberiU – An Anthology of Russian Absurdism, Eugene Ostashevsky biên tập (Evanstonm Illinois: Northwestern University Press, 2006), tr. 117.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s