Bài thơ không có gì để nói

trong một buổi đọc thơ
Billy Collins nói rằng
hồi còn là một nhà thơ trẻ
ông có rất nhiều điều để nói
nhưng sau đó ông phát hiện ra
những điều ông muốn nói
đã được nói rồi, và nói hay hơn nữa
rồi ông thấy rằng ông chẳng còn gì để nói
và thơ ông đã tiến bộ hơn rất nhiều
tôi còn trẻ,
vậy mà tôi cũng chẳng có gì để nói
thế nên tôi nói về chuyện
trong một buổi đọc thơ Billy
Collins nói rằng hồi còn là một
nhà thơ trẻ ông có rất nhiều điều
để nói nhưng sau đó ông phát hiện
ra những điều ông muốn nói đã được nói
rồi, và nói hay hơn nữa rồi ông thấy
rằng ông chẳng còn gì để nói và thơ ông
đã tiến bộ hơn rất nhiều tôi còn trẻ, vậy mà
tôi cũng chẳng có gì để nói thế nên
tôi nói về chuyện trong một buổi đọc
thơ Billy Collins nói rằng
hồi còn là một nhà thơ trẻ ông có
rất nhiều điều để nói nhưng sau đó
ông phát hiện ra những điều ông muốn nói
đã được nói rồi, và nói hay
hơn nữa rồi ông thấy rằng ông chẳng còn gì
để nói và thơ ông đã tiến bộ
hơn rất nhiều tôi còn trẻ,
vậy mà tôi cũng chẳng có gì
để nói thế nên tôi nói về chuyện trong một buổi
đọc thơ Billy Collins
nói rằng hồi còn là một nhà thơ
trẻ ông có rất nhiều điều để nói nhưng
sau đó ông phát hiện ra những điều ông muốn nói
đã được nói rồi, và nói hay hơn nữa rồi ông thấy
rằng ông chẳng còn gì để nói và thơ
ông đã tiến bộ hơn rất nhiều tôi còn trẻ,
vậy mà tôi cũng chẳng có gì để nói thế nên tôi nói
về chuyện trong một buổi đọc thơ Billy Collins nói
rằng

Phan Quỳnh Trâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s