Café – Zbigniew Herbert

CAFÉ Bỗng nhiên bạn nhận thấy là không có gì trong ly của bạn cả; bạn đang đưa lên môi một vực thẳm. Những cái bàn cẩm thạch trôi đi như những tảng băng. Chỉ có những chiếc gương liếc mắt đưa tình với những chiếc gương; chỉ có chúng mới tin vào sự vô … Continue reading Café – Zbigniew Herbert