A Man’s Soul |Tâm Hồn Của Một Người – Yehuda Amichai

A MAN'S SOUL A man's soul is like A train schedule A precise and detailed schedule Of trains that will never run again. TÂM HỒN CỦA MỘT NGƯỜI Tâm hồn của một người giống Một lịch trình xe lửa Môt lịch trình chi tiết và chính xác Của những chiếc xe lửa không bao giờ … Continue reading A Man’s Soul |Tâm Hồn Của Một Người – Yehuda Amichai