Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (3) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (3) – Yehuda Amichai

3. Xem tiểu sử Yehuda Amichai CÁC VỊ THÁNH THẦN ĐẾN RỒI ĐI, NHỮNG LỜI NGUYỆN CẦU CÒN LẠI MÃI 3. Tôi nói với niềm tin tuyệt đối những lời cầu nguyện có trước Thượng Đế Những lời nguyện cầu tạo ra Thượng đế. Thượng Đế tạo ra con người, Và con người tạo ra … Continue reading Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (3) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (3) – Yehuda Amichai