Bói Kiều – Phan Quỳnh Trâm

Bắt chước bạn Trần Ngọc Hiếu, vừa qua Giao Thừa mình cũng đem Kiều ra bói. Bói lần đầu, một cách có tính toán, mình nhắm nếu lật ở đâu đó giữa cuốn thì không vào... Lầu Xanh cũng gặp Hoạn Thư nên cố tình lật phần đầu, thế là gặp ngay Kim Trọng hào … Continue reading Bói Kiều – Phan Quỳnh Trâm